TRUSTEE

श्री बिरबलनाथ महाराज संस्थान : –                                                               रजी. नं. : ए – १३१ (वाशीम)
 
  • अध्यक्ष               :-  सौ. पुष्पाताई रामकुमार रघुवंशी  [फोन. नं. – ०७२५३-२६०२७१]

  • उपाध्यक्ष            :- श्री. योगेशसिंह गिरधरसिंह रघुवंशी [मो.न. – ०९६२३१११२८५]

  • सचिव+नाथगादी  :- श्री. रामकुमार लालसिंह रघुवंशी  [मो.न. – 0९७६३३८४४४६/0९४२१७४५३२५ (व्हाट्सएप)]

  • उप सचिव          :- श्री. कृष्णकुमार लालसिंह रघुवंशी

  • कोषाध्यक्ष          :श्री. अविशसिंह रामकुमार रघुवंशी [मो.न. – ०९८५०४१४६९६]

  • सदस्य                :- डॉ. अक्षय रामकुमार रघुवंशी